LIETUVOS VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS

 

ĮSTATAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija (toliau vadinama Asociacija) yra ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

2.      Asociacijos teisinė forma – asociacija.

3.      Asociacijos buveinė keičiama Asociacijos valdybos sprendimu.

4.      Asociacija įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

5.      Asociacija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (Žin.,2004, Nr.25-745), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, šiais įstatais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.      Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.

7.      Asociacija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

II.                ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

8.      Asociacijos veiklos tikslai:

8.1.   sudaryti sąlygas vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokytojams ir dėstytojams keistis nuomonėmis, metodine literatūra ir pedagogine patirtimi, tobulinti profesines žinias, bendradarbiauti;

8.2.   koordinuoti Asociacijos narių veiklą;

8.3.   atstovauti Asociacijos narių interesams, susijusiems su vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokymu(si) Lietuvos Respublikoje.

9.      Asociacijos veiklos sritys:

9.1.   bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis (Ugdymo plėtotės centru, Nacionaliniu egzaminų centru), teikiant siūlymus dėl vokiečių (užsienio kalbos) kalbos dalyko ugdymo turinio (Bendrųjų programų, mokinių pasiekimų vertinimo, mokymo priemonių rengimo), brandos egzaminų programų turinio ir brandos egzaminų organizavimo, mokytojų kvalifikacijos ir atestavimo;

9.2.   inicijuoti vokiečių kalbos (užsienio kalbos) Lietuvos Respublikoje pasiekimų tyrimus, analizuoti mokymosi rezultatus, dalyvauti metodinių priemonių svarstymuose, teikti rekomendacijas mokymo proceso organizavimo tobulinimui;

9.3.   deleguoti atstovus į įvairias švietimo veiklos organizavimo komisijas, darbo grupes;

9.4.   dalyvauti šalies ir tarptautiniuose edukaciniuose projektuose, olimpiadose;

9.5.   bendradarbiauti su kitų šalių vokiečių, kitų kalbų mokytojų asociacijomis, kitomis Lietuvos Respublikos mokytojų asociacijomis, Vokietijos, Austrijos ambasadomis, Šveicarijos konsulatu, Goethe institutu, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

9.6.   organizuoti vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokytojų mokslines metodines konferencijas, seminarus, konsultacijas, edukacines ekskursijas;

9.7.   organizuoti periodinio leidinio leidybą;

9.8.   rengti bei įgyvendinti šalies bei tarptautinius švietimo projektus;

9.9.   teikti pagalbą Asociacijos nariams, vykdantiems veiklą, susijusią su formaliuoju ir neformaliuoju švietimu;

9.10.                    formuoti ir propaguoti palankią visuomenės nuomonę apie Asociacijos ir jos narių veiklą.

10.  Veiklos rūšys:

10.1.                    kitų narystės organizacijų veikla, 94.9;

10.2.                    švietimas, 85;

10.3.                    sportinis ir rekreacinis švietimas, 85.51;

10.4.                    kultūrinis švietimas, 85.52;

10.5.                    kitas, niekur nepriskirtas švietimas, 85.59;

10.6.                    švietimui būdingų paslaugų veikla, 85.60;

10.7.                    žurnalų ir periodinių leidinių leidyba, 58.12;

10.8.                    kita leidyba, 58.19;

10.9.                    spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, 18.1;

10.10.                reklama, 73.1;

10.11.                kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, 90.0;

10.12.                vertimo raštu ir žodžiu veikla, 74.3;

10.13.                socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, 72.2;

10.14.                rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, 73.2.

10.15.                Asociacija turi teisę vykdyti kitą įstatymu nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

III.              ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

11.  Asociacijos nariais gali būti vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokytojai, dėstytojai ir kiti švietimo sistemoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurių darbas susijęs su vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokymu(si), juridiniai ir fiziniai asmenys, susiję ar suinteresuoti vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokymu(si).

12.  Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu ir atitinkantis keliamus reikalavimus, turi pateikti raštišką prašymą Asociacijos valdybai, kuri turi išnagrinėti šį prašymą ir pateikti raštišką atsakymą per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Naujaisiais Asociacijos nariais tampama ir visos Asociacijos narių teisės ir pareigos įgyjamos nuo stojamojo įnašo perdavimo Asociacijai dienos. Asociacijos nariu laikomas asmuo, sumokėjęs stojamąjį įnašą, mokantis nario mokestį ir dalyvaujantis Asociacijos veikloje.

13.  Jeigu Asociacijos narys nemoka nario mokesčio ilgiau kaip vienerius metus arba nesilaiko Asociacijos įstatų, jis pašalinamas iš Asociacijos. Sprendimas apie nario pašalinimą priimamas Asociacijos valdybos posėdyje kvalifikuota (ne mažiau kaip 2/3 balsų) balsų dauguma. Apie pašalinimą buvęs Asociacijos narys informuojamas elektroniniu paštu ir/arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku per 30 kalendorinių dienų nuo valdybos sprendimo dėl Asociacijos nario pašalinimo priėmimo dienos.

14.  Asociacija gali turėti garbės narius, kurie renkami Asociacijos susirinkime.

15.  Asociacijos nario teisės:

15.1.                    dalyvauti Asociacijos susirinkimuose, konferencijose, kituose renginiuose, rinkti ir būti renkamais (išrinktais) į Asociacijos valdymo organus;

15.2.                    periodiškai gauti informaciją apie Asociacijos veiklą, renginius, Asociacijos lėšų panaudojimą;

15.3.                    išstoti iš Asociacijos pateikus raštišką prašymą Asociacijos valdybai. Tokį prašymą valdyba privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos ir pateikti raštišką atsakymą Asociacijos nariui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos;

15.4.                    naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

15.5.                    kitos teisės, suteiktos Asociacijos valdymo organų ar nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

16.  Asociacijos nario pareigos:

16.1.                    laikytis Asociacijos įstatų;

16.2.                    mokėti Asociacijos nario mokestį;

16.3.                    dalyvauti Asociacijos veikloje.

IV.              ASOCIACIJOS VALDYMAS

17.  Asociacijos organai yra:

17.1.                    visuotinis narių susirinkimas;

17.2.                    valdyba – kolegialus valdymo organas;

17.3.                    prezidentas – vienasmenis valdymo organas.

18.  Asociacijos visuotinis narių susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus. Asociacijos visuotinį susirinkimą šaukia Asociacijos valdyba. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sušaukiamo iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip du trečdaliai Asociacijos narių arba Asociacijos valdyba.

19.  Asociacijos nariai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą privalo būti informuoti paskelbiant apie šaukiamą susirinkimą viešai Asociacijos tinklalapyje ir/arba išsiunčiant pranešimus elektroniniu paštu, ir/arba registruotu paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos.

20.  Visuotinis narių susirinkimas:

20.1.                    keičia Asociacijos įstatus;

20.2.                    priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar veiklos pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

20.3.                    renka ir atšaukia valdybos narius, Asociacijos prezidentą;

20.4.                    tvirtina Asociacijos valdybos ir prezidento ataskaitas;

20.5.                    Nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžius, jų mokėjimo tvarką;

20.6.                    priima kitus sprendimus, numatytus Asociacijų įstatyme ir kituose įstatymuose.

21.  Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai, o stebėtojo teisėmis – kitų mokytojų asociacijų nariai.

22.  Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys turi vieną balsą.

23.  Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 50 procentų visų Asociacijos narių.

24.  Visuotiniame narių susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Asociacijos narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus sprendimus dėl Asociacijos įstatų keitimo, valdymo ir kitų kolegialių organų narių skirimo (rinkimo) ir atšaukimo, jeigu įstatuose nenumatyta kitaip, asociacijos narių stojamųjų įnašų dydžio ir narių mokesčių dydžio, jų mokėjimo tvarkos nustatymo, dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). Šie visuotinio narių susirinkimo sprendimai yra priimami 2/3 (dviejų trečiųjų) visuotiniame susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

25.  Jeigu visuotiniame narių susirinkime dalyvauja mažiau negu pusė Asociacijos narių, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuriame nagrinėjama neįvykusio susirinkimo darbotvarkėje buvę klausimai ir sprendimai priimami nepriklausomai nuo to, kiek visuotiniame narių susirinkime dalyvauja Asociacijos narių. Apie šaukiamą pakartotinį visuotinį narių susirinkimą Asociacijos nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių iki pakartonio visuotinio narių susirinkimo dienos paskelbiant apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą viešai Asociacijos tinklalapyje, ir/arba išsiunčiant pranešimus elektroniniu paštu, ir/ arba registruotu paštu.

26.  Susirinkimų posėdžiai protokoluojami.

27.  Visuotinį susirinkimą pradeda Valdybos pirmininkas arba kitas Valdybos narys, kuris tampa pirmininkaujančiu susirinkimui. Visuotinis narių susirinkimas išrenka sekretoriausiantį asmenį bei asmenis, skaičiuosiančius balsus. Visuotiniame narių susirinkime klausimus sprendžiant balsavimu, balsus skaičiuojantys asmenys praneša rezultatus pirmininkaujančiam asmeniui. Susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimui pirmininkavęs ir sekretoriavęs asmuo. Kai visi susirinkime dalyvaujantys nariai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Pirmininkas. Prie susirinkimo protokolo pridedamas Visuotiniame narių susirinkime dalyvavusių narių sąrašas su parašais.

28.  Visuotinis narių susirinkimas gali vykti vaizdo konferencijos būdu. Tokiame Visuotiniame narių susirinkime gali būti balsuojama raštu, užpildant balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų priemonėmis (pvz. faksas, skenuotas dokumentas ir kt.), jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

29.  Jei Asociacijos narys dėl pateisinamų priežasčių (vadovaujantis protingumo principu) negali dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime, jis turi teisę įgalioti kitą asmenį, arba sudaryti su juo balsavimo teisės perleidimo sutartį. Apie balsavimo teisės perleidimo sutartį Asociacijos narys turi pranešti Valdybai paštu arba el. paštu.

30.  Tarp susirinkimų Asociacijos veiklą koordinuoja Asociacijos valdyba (toliau vadinama Valdyba). Valdybą sudaro 9 nariai. Valdybos nariais gali būti renkami tik Asociacijos nariai.

31.  Valdyba renkama ketveriems metams.

32.  Valdyba veikia pagal patvirtintą Valdybos darbo reglamentą.

33.  Valdybos posėdžiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkas ir Asociacijos prezidentas yra tas pats asmuo.

34.  Valdybos nariai iš savo tarpo išsirenka pavaduotoją, sekretorių ir iždininką.

35.  Pirmininkui nesant, jo pareigas atlieka pavaduotojas.

36.  Sekretorius atlieka Valdybos numatytas funkcijas, tvarko raštvedybą.

37.  Iždininkas atlieka Valdybos numatytas funkcijas, renka nario mokestį, rengia Asociacijos biudžetą ir pateikia Asociacijos visuotiniam susirinkimui.

38.  Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip keturis kartus per metus.

39.  Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Valdybos narių. Sprendimai Valdybos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma (daugiau negu pusė balsų). Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdžius organizuoja Valdybos pirmininkas, protokoluoja vienas iš Valdybos narių. Valdybos protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir protokolavęs asmuo. Valdybos posėdžiai šaukiami informuojant Valdybos narius elektroniniu paštu, faksu, telefonu arba laišku.

40.  Valdybos posėdis gali vykti vaizdo konferencijos būdu. Balsavimui prilyginamas balsavimas telekomunikacijų priemonėmis (pvz. faksas, skenuotas dokumentas ir kt.), jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

41.  Asociacijos Valdyba:

41.1.                    šaukia Asociacijos visuotinį susirinkimą;

41.2.                    priima sprendimus dėl Asociacijos narių pašalinimo ir išstojimo;

41.3.                    koordinuoja ir organizuoja Asociacijos veiklą tarp susirinkimų;

41.4.                    sudaro ir atšaukia darbo grupes;

41.5.                    parengia metinę Asociacijos veiklos programą ir metinę Asociacijos veiklos ataskaitą;

41.6.                    priima sprendimus dėl Asociacijos lėšų ir turto panaudojimo;

41.7.                    priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

41.8.                    įsteigia ir likviduoja Filialus, apibrėžia jų teritoriją;

41.9.                    sprendžia kitus organizacinius ir finansinius klausimus.

42.  Valdybos nariui, negalinčiam eiti savo pareigų arba atsistatydinus, artimiausio Asociacijos visuotinio narių susirinkimo metu turi būti renkamas naujas Valdybos narys esamai vietai užimti. Naujo nario kadencija baigiasi su esamos Valdybos kadencijos pabaiga.

43.  Esamos Valdybos įgaliojimai baigiasi Asociacijos narių susirinkimui išrinkus naują Valdybą. Valdybos nario įgaliojimai baigiasi Asociacijos narių susirinkimui atšaukus Valdybos narį arba pastarajam parašius atsistatydinimo prašymą, kuris pateikiamas Valdybos pirmininkui.

44.  Asociacijos prezidentas:

44.1.                    kartu su Valdybos nariais parengia Valdybos posėdžių darbotvarkę;

44.2.                    teikia pasiūlymus dėl naujų Asociacijos narių priėmimo;

44.3.                    atstovauja Asociacijai kitose institucijose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

44.4.                    ne vėliau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki eilinio susirinkimo kartu su Valdyba parengia ir pateikia einamaisiais metais vykstančiam Asociacijos visuotiniam susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą ir metinę Asociacijos veiklos programą, skelbia jas Asociacijos tinklalapyje;

44.5.                    ne vėliau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki eilinio susirinkimo parengia ir pateikia einamaisiais metais vykstančiam Asociacijos visuotiniam susirinkimui Asociacijos finansinę ataskaitą už ataskaitinį laikotarpį, skelbia ją Asociacijos tinklalapyje;

44.6.                    sudaro Asociacijos vardu sandorius;

44.7.                    išduoda įgaliojimus veikti Asociacijos vardu;

44.8.                    priima darbuotojus į darbą, juos atleidžia, skatina ir skiria nuobaudas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

44.9.                    atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;

44.10.                nustato darbuotojų pareiginius įgaliojimus;

44.11.                leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą;

44.12.                užtikrina Asociacijos turto apsaugą, sukuria tinkamas darbo sąlygas;

44.13.                sprendžia kitus einamuosius Asociacijos veiklos klausimus, jei tai nepriskirta kitų organų kompetencijai.

45.  Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka:

45.1.                    Asociacijos veikla gali būti organizuojama teritoriniu principu per Asociacijos filialus ir atstovybes.

45.1.1.  Asociacijos filialas/atstovybė yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Asociacijos funkcijų;

45.1.2.  Filialas/atstovybė nėra juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal filialo/atstovybės prievoles ir filialas/atstovybė atsako pagal Asociacijos prievoles;

45.1.3.  Asociacijos filialų/atstovybių veikla organizuojama pagal Asociacijos narių veiklos ir buveinės teritoriją. Filialų/atstovybių teritoriją apibrėžia Valdyba pagal Lietuvos Respublikos apskričių arba miestų teritorijas (pavyzdžiui, Kauno filialas, Klaipėdos filialas, Panevėžio filialas ir pan.);

45.1.4.  Filialus/atstovybes steigia bei jų veiklą nutraukia, taip pat skiria bei atšaukia jų vadovus Valdyba savo nutarimais.

V.                LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ PANAUDOJIMAS, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

46.  Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti įrenginiai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanotas, paveldėtas ar įgytas kitokiu teisėtu būdu.

47.  Asociacijos lėšos:

47.1.                    stojamasis mokestis;

47.2.                    nario mokestis;

47.3.                    valstybės ir savivaldybių institucijų lėšos, skirtos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;

47.4.                    pajamos iš leidybinės veiklos ir Asociacijos renginių;

47.5.                    labdaros ir paramos fondų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos lėšos, lėšos, gautos kaip parama;

47.6.                    kitos teisėtai įsigytos lėšos.

48.  Turimas lėšas Asociacija naudoja:

48.1.                    organizacinės ir kūrybinės veiklos finansavimui ir renginių organizavimui;

48.2.                    leidybinei veiklai;

48.3.                    Asociacijos narių kvalifikacijos tobulinimui;

48.4.                    pašto paslaugoms;

48.5.                    Asociacijos reprezentacijai;

48.6.                    kitai Įstatuose numatytai veiklai.

49.  Asociacijos veiklą kontroliuoja trijų asmenų revizijos komisija, kurią renka visuotinis narių susirinkimas.

50.  Revizijos komisija renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

51.  Revizijos komisijos nariu negali būti Asociacijos valdybos narys ar Asociacijos pirmininkas.

52.  Revizijos komisija:

52.1.                    tikrina Asociacijos finansų ir turto apskaitą;

52.2.                    kontroliuoja nario mokesčio mokėjimą;

52.3.                    stebi, ar Asociacijos veikloje laikomasi šių įstatų;

52.4.                    tikrina metinę finansinę Asociacijos veiklos ataskaitą ir išvadą teikia Asociacijos visuotiniam susirinkimui.

VI.              BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53.  Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. Už Asociacijos dokumentų, jų kopijų ar kitos informacijos nariams pateikimą gali būti imamas Valdybos nustatytas atlyginimas, kuris negali viršyti faktinių informacijos, dokumentų ruošimo ir pateikimo Asociacijos nariui išlaidų.Dokumentų ir kitos informacijos apie metinę Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariams tvarką nustato Valdyba atskiru dokumentu.

54.  Sprendimus dėl filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima Valdyba.

55.  Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

56.  Priimti sprendimą keisti Asociacijos įstatus ir juos patvirtinti turi teisę visuotinis susirinkimas kvalifikuota 2/3 (dviejų trečiųjų) visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jie įregistruojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Įstatų pasirašymo data: 2015 m. kovo 8 d.

 

Įstatus pasirašo

 

Prezidentas Edvinas Šimulynas